Открытые обсуждения
Сообщение об установлении (формирования) тарифа на услуги поставщика универсальных услуг ООО «Киевские энергетические услуги»

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Киевские энергетические услуги» - субъект хозяйствования, созданный в результате осуществления мероприятий по отделению согласно пункту 13 заключительных и переходных положений Закона Украины «О рынке электрической энергии».

Справка

Заключительными и переходными положениями вышеуказанного Закона предусмотрено, что оператор системы распределения, количество присоединенных потребителей к системе распределения которого превышает 100 000, должен принять меры для отделения оператора системы распределения от поставок электрической энергии путем создания электропоставщика, который на протяжении двух лет со дня получения лицензии на осуществление  хозяйственной деятельности по поставке электрической энергии выполняет функции поставщика универсальных услуг на закрепленной территории, в  деляется как область, город Киев, на которой к отделению вел свою деятельность по передаче электрической энергии местными (локальными) электрическими сетями и снабжение электрической энергии по регулируемому тарифу вертикально интегрированный субъект хозяйствования.

Постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 429 ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» видано ліцензію з постачання електричної енергії споживачам. Детальна інформація щодо виконання заходів зі створення постачальника універсальних послуг на території м. Києва наведена за посиланням - http://www.nerc.gov.ua/?news=7842

Універсальні послуги на цій території надаватимуться ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» виключно побутовим та малим непобутовим споживачам (споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт (тимчасово до 31.12.2020 з потужністю 150 кВт)).

З метою виконання зобов’язання щодо надання універсальної послуги з 01.01.2020 ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» має намір звернутися до НКРЕКП з заявою щодо встановлення тарифів. Відповідно до встановленого порядку, для встановлення тарифів ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» необхідно провести відкриті обговорення питання щодо встановлення тарифу відповідно по постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866.

У зв’язку з цим Товариством підготовлено розрахунок рівня тарифу на послуги постачальника універсальних послуг. До прогнозованих витрат (прогнозованого необхідного доходу) постачальника включені витрати, що необхідні для належного виконання зобов’язань щодо надання універсальної послуги.

Розрахований рівень тарифу на послуги постачальника універсальної послуги становить 93,04 грн/МВт*год. та враховує:

  1. Обсяг корисного відпуску – корисний відпуск для розрахунку тарифів на послуги постачальника універсальних послуг розраховано на підставі фактичних даних за 8 місяців та прогнозних до кінця 2019 року по побутовим та малим непобутовим споживачам ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ  ПОСЛУГИ».
  2. Необхідний дохід включає:

2.1 Операційні витрати, в тому числі:

2.1.1 Матеріальні витрати (виробничі послуги, сировина і матеріали) – на виконання ЗУ «Про ринок електричної енергії» та згідно з Програмою відповідності оператора системи розподілу (затверджено постановою НКРЕКП № 1178 від 25.06.2019) ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» розроблено графік переїзду ЦОК до 11.06.2020 в приміщення, які не перебувають у власності ОСР та в яких не знаходиться персонал ОСР. Таким чином пропонується затвердити статтю витрат к розмірі 7 039 тис. грн.

2.1.2 Витрати на оплату праці – розраховані згідно з Постановою НКРЕКП № 2645 від 26.10.2015 та пропонується затвердити на рівні 101 301тис. грн.

2.1.3 Відрахування на соціальні заходи – в розмірі 22% від витрат на оплату праці згідно з чинним законодавством, що становить 22 286 тис. грн.

2.1.4 Амортизація – відповідно до П(С)БО 7 амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. База нарахування амортизації розрахована виходячи з придбання основних засобів у 2019 році та плану придбання основних засобів у 2020 році. Пропонується затвердити статтю витрат в розмірі 1513 тис. грн.

2.1.5 Інші операційні витрати – витрати на зв’язок, витрати на службові відрядження, витрати на обслуговування програмного забезпечення, витрати на оплату послуг банків за прийом платежів від населення, внески на регулювання, плата за оренду приміщень та ТМЦ тощо. Пропонується затвердити статтю витрат в розмірі 112 326 тис. грн.

2.1.6 Коригування витрат – включає компенсацію фактичної недоотриманої суми втрат від постачання електричної енергії населенню за регульованим тарифом за І півріччя 2019 року. Недоотримана сума за дотаційними сертифікатами становить 94 111 тис. грн.

2.2 Витрати на забезпечення обігового капіталу – розрахунок витрат на забезпечення обігового капіталу виконано згідно постановою НКРЕКП № 1176 від 05.10.18р. та пропонується затвердити статтю витрат в розмірі 47 885 тис. грн.

2.3 Прибуток – розрахунок прибутку виконано згідно постановою НКРЕКП № 1176 від 05.10.18р. Норма прибутку складає 1% від прогнозованого корисного відпуску побутовим споживачам на 2020 рік або 39 633 тис. грн.

Зауваження та пропозиції стосовно тарифів приймаються до 23.09.2019 р. письмово на адресу: 04050 м. Київ, вул. Iллєнка Юрія, 31, та в електронному вигляді на адресу [email protected] з відміткою «Пропозиції до тарифу».

Після прийняття та обробки зауважень та пропозицій 24.09.2019 року о 14:00 за адресою вул. Iллєнка Юрія, 31 в к.505 будуть проведені відкриті обговорення з цього питання.

Реєстрація учасників з 13-00 до 13-50 год.

 

Обсуждение тарифа на услуги поставщика универсальной услуги на 2019 год

Постановлением НКРЕКП от 14.06.2018 № 429 ООО «Киевская энергетические услуги» выдана лицензия по поставке электрической энергии потребителям.

Подробная информация по выполнению мероприятий по созданию поставщика универсальных услуг территории Киева приведена по ссылке - http://www.nerc.gov.ua/?news=7842

Универсальные услуги на этой территории будут предоставляться ООО «Киевская энергетическая услуги» исключительно бытовым и малым бытовых потребителей (субъектам малого предпринимательства, электроустановки которого присоединены к системе распределения электрической энергии номинальным напряжением не более 1 кВ, покупают электрическую энергию для собственного потребления).

С целью выполнения обязательства по предоставлению универсальной услуги по 01.12.2018 ООО «Киевская энергетическая услуги» намерен обратиться в НКРЕКП с заявлением об установлении тарифов.

Согласно установленному порядку, для установления тарифов ООО «Киевская энергетическая услуги» необходимо провести открытые обсуждения вопроса об установлении тарифа соответственно по постановлению НКРЕКП от 30.06.2017 № 866.

В связи с этим Обществом подготовлен проект расчетного уровня тарифа на услуги поставщика универсальных услуг.  К прогнозируемых расходов (прогнозируемого необходимого дохода) поставщика включены расходы, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по предоставлению универсальной услуги.

Предложенный уровень тарифа на услуги поставщика универсальной услуги составляет 71,03 грн/МВт*ч.

Замечания и предложения по тарифам принимаются до 15.10.2018 г. письменно по адресу: 04050, г. Киев, ул. Мельникова, 31
и в электронном виде на адрес [email protected] с отметкой «Предложения к тарифу».

После принятия и обработки замечаний и предложений 16.10.2018 года в 14:00 по адресу ул. Мельникова, 31 в к.505 будут проведены открытые обсуждения по этому вопросу.

Регистрация участников с 13-00 до 13-50 ч.